Fredrikstad TAXI
Transport vilkår

TRANSPORT VILKÅR

Transportvilkår for reisende med Fredrikstad Taxi.
Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

BESTILLING AV TAXI

Kunden kan bestille en taxi fra Fredrikstad Taxi via telefon eller ved å oppsøke en taxi på offentlige steder. Kunden må oppgi korrekt informasjon om hentingstidspunkt, destinasjon og antall passasjerer ved bestillingen.

Ved bestilling av taxi gjennom sentral eller ved telefonbestilling direkte til holdeplass, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. 

Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette.

Om bestillingen gjelder f.eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.
ENDRINGER & AVBESTILLINGER
Kunden kan endre eller avbestille en bestilt taxi uten ekstra kostnader hvis endringer eller avbestilling skjer innen en rimelig tid før hentingstidspunktet. Ved senere endringer eller avbestillinger når drosjen har ankommet vil det påløpe gebyrer i henhold til Fredrikstad Taxi sine retningslinjer.
hentetid, avbrudd &  forsinkelser
Fredrikstad Taxi vil strekke seg etter å oppfylle den avtalte hentingstiden. Imidlertid kan uforutsette forhold som trafikk, vær eller andre hendelser påvirke ankomsttiden. Kunden oppfordres til å være klar for henting til avtalt tid.

Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra avtalt fremmøtetidspunkt med et tidsintervall som er angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks.

Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført.

Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold, gir den reisende ingen rett til avkorting i samlet takst.

betaling, veksling & kvittering

Prisen for taxitjenesten vil bli beregnet basert på gjeldende takster i Fredrikstad Taxi, med mindre noe annet er avtalt. Takstene kan variere avhengig av tidspunkt, dag, antall passasjerer og reiselengde.

Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer.

Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen skal oppgis taxiførers navn, taxiens løyvenummer, kvitterings nummer, samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ.

bagasje & lignende

Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien.

Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art.
gjenglemt hittegods
Taxifører skal etter hver tur straks undersøke om noe er gjenglemt i taxien, slik at glemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det samme.

Er dette ikke mulig, skal fører levere gjenstander gjenglemt i taxien på det av sentralens anviste sted innen 24 timer. Han plikter å dra forsvarlig omsorg for gjenstanden.

ansvar

1. skade på person
Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.
2. bagasje og annet gods
Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side.

For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 2000,- av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.
3. forsinkelse
Erstatningsplikt for forsinkelse oppstår når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Transportørens ansvar for forsinkelser er begrenset til transportens kostnader.
4. den reisendes ansvar
Den reisende plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.

klageprosedyre

Eventuelle klager eller tilbakemeldinger på tjenesten bør rettes til Fredrikstad Taxi's kundeservice. Kunden oppfordres til å gi nødvendig informasjon for å lette behandlingen av klagen.

force majeure

Fredrikstad Taxi fraskriver seg ansvaret for manglende oppfyllelse av forpliktelser i tilfelle uforutsette hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll, som naturkatastrofer, streiker eller lignende.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram